webbanner

Help Desk

Проблеми з кириличного тексту

Більшість веб-сторінок включає інформацію, яка вказати браузеру кодування символів, який буде використовуватися для відображення веб-сторінки. (It you're interested in the "teckie" details of character encoding, see the section below .) (Це ви зацікавлені в "teckie" докладну інформацію про кодування символів див нижче.)

ePOSHTA is formatted as a webpage with both English and Cyrillic text. ePOSHTA відформатований як веб-сторінку з англійської та кириличного тексту. If Cyrillic text appears garbled, here are a few things to do. Якщо кириличного тексту з'являється спотворене, тут дещо зробити.

First , upgrade to the laterst version of your browser--at least Internet Explorer 7 or later; Firefox 2.0 or later; Safari 3 or later. По-перше, перейти на laterst версію свого браузера - принаймні Internet Explorer 7 або вище; Firefox 2.0 або більш пізньої версії; Safari 3 або пізнішої версії. All modern browsers can display multiple languages (including Cyrllic) based on the character encoding specified in the webpage. Всі сучасні браузери можуть відображати кілька Мови (у тому числі Cyrllic), заснований на кодування зазначених на даній сторінці.

Second , verify that you are viewing ePOSHTA using the correct encoding. ePOSHTA uses Unicode (UTF-8) . По-друге, переконайтеся, що ви читаєте ePOSHTA допомогою закодовані належним чином. EPOSHTA використовується Unicode (UTF-8).

Для браузера Internet Explorer 7 або більш пізня версія

З меню виберіть:

View >> Encoding Переглянути>> Кодування

On the fly-out menu, you should see a bullet (•) beside Unicode (UTF-8) . У випадаючому меню ви побачите кулею (•) поряд з Unicode (UTF-8). If there is a bullet beside some other encoding, click on the Unicode (UTF-8) instead. Якщо є куля поруч інші кодування, натисніть на Юнікод (UTF-8) замість неї. The Cyrillic text should appear properly. Текст повинен з'явитися кирилиця правильно.


Для Firefox 2 або пізнішої версії

З меню виберіть:

View >> Character Encoding Переглянути>> Кодування

On the fly-out menu, you should see a bullet (•) beside Unicode (UTF-8) . У випадаючому меню ви побачите кулею (•) поряд з Unicode (UTF-8). If there is a bullet beside some other encoding, click on the Unicode (UTF-8) instead. Якщо є куля поруч інші кодування, натисніть на Юнікод (UTF-8) замість неї. The Cyrillic text should appear properly. Текст повинен з'явитися кирилиця правильно."Teckie" note on document encoding in ePOSHTA "ПРИМІТКА Teckie" на кодування в документі ePOSHTA

ePOSHTA is formatted as a single HTML document (ie, webpage) and uses Unicode character encoding ( charset=UTF-8 ) in the HTML <head> section. ePOSHTA відформатована у вигляді єдиного документа HTML (наприклад, веб-сторінка) і використовує кодування Unicode (CHARSET = UTF-8) в HTML <head> розділі. There are other options we could have chosen but the world is heading in the direction of Unicode. Є й інші варіанти ми могли б вибрали, але світ рухається в напрямку Unicode.

Multilingual character coding for computers (and the web) is a fascinating topic (involving not only computer technology but politics!). Багатомовний кодування для комп'ютерів (і в Інтернеті) являє собою захоплюючу тему (за участю не лише комп'ютерні технології, а політика!). There are several efforts to develop a single character coding scheme to represent ALL languages (past, present, and with the capability of expansion into the future). Є кілька спроб розробити єдину схему кодування для представлення всіх Мови (минуле, сьогодення і з можливістю розширення в майбутньому). The most well known effort is the Unicode consortium. Найбільш відомі зусилля Unicode Consortium. Another effort is the TRON Multilingual Environment. Іншим напрямком діяльності є TRON багатомовної середовищі. For a nice history of characters codes and where TRON fits in, see: Для вдалою історією кодами символів і який вписується в TRON, см.:

http://tronweb.super-nova.co.jp/characcodehist.html http://tronweb.super-nova.co.jp/characcodehist.html

You may want to read this material in small chunks--and don't get too bogged-down in the technology or the terminology. Ви можете читати цей матеріал невеликими порціями - і не дуже заболочені вниз у технологію або термінології. It's an interested read as a historical piece. Це зацікавлені читати як історичний шматок.

A comparison between Unicode and TRON can be found here . Порівняння між Unicode і TRON можна знайти тут.

Click Here to returnНатисніть тут, щоб повернутися
ePOSHTA's Home Page or choose from the menu bar. ePOSHTA's Home Page або вибрати з меню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click Here to return to Натисніть тут, щоб повернутися
ePOSHTA's Home Page or choose from the menu bar. ePOSHTA's Home Page або вибрати з меню.